Συστηματική και ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για τη δημόσια αγορά υπηρεσιών, προμηθειών, έργων και μελετών εκ μέρους των αναθετουσών αρχών. Συνδρομή στην οργάνωση μιας δημόσιας αγοράς, ξεκινώντας από την έρευνα για τις τιμές, την επιλογή για την κατάλληλη διαδικασία, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κ.λπ. Δυνατότητα δικαστικής και εξώδικης επίλυσης ζητημάτων σε προδικασία και εκτέλεση μιας σύμβασης. Εκπροσώπηση οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών. Δυνατότητα δικαστικής και εξώδικης επίλυσης ζητημάτων σε προδικασία και εκτέλεση μιας σύμβασης.