Η παρούσα Ιστοσελίδα (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) ανήκει  στην “LND LAW & PARTNERS” μία αστική δικηγορική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και είναι εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με ΑΜΔΣΘ 90140, με κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Δωδεκανήσου 28, Τ.Κ. 54625, (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς” ή “μας”). Μπορείτε να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας προκειμένου να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσής μας και να μάθετε περισσότερα για το έργο μας.

Τυχόν απόψεις οι οποίες εκφράζονται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης διατηρεί η Εταιρεία δεν αποτελούν νομική συμβουλή και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Προτού χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου μας, καθώς και την Πολιτική Cookies (οι “Πολιτικές”). Με την πρόσβασή σας την Ιστοσελίδα μας και τη χρήση του περιεχομένου  και των υπηρεσιών της αποδέχεστε τις ως άνω Πολιτικές. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στις εν λόγω Πολιτικές, παρακαλούμε μην αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα μας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει κατά της διακριτική της ευχέρεια οποιοδήποτε μέρος των Πολιτικών. Για το λόγο αυτό οφείλετε να ελέγχετε τακτικά τις Πολιτικές μας για τυχόν αλλαγές. Μπορείτε να ελέγξετε πότε τροποποιήθηκε τελευταία κάθε Πολιτική μας ανατρέχοντας στο τέλος των κειμένων όπου αναγράφεται υπό τον τίτλο “Τελευταία Ενημέρωση” η τελευταία ημερομηνία τροποποίησης.

  1. Χρήση της Ιστοσελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους λόγους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας με τρόπους που ενδέχεται να παραβιάζουν την ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία.

Η Ιστοσελίδα μας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή, λήψη, ανέβασμα, κατέβασμα, χρήση, μετάδοση ή κοινοποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχομένου που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ορίζονται στις Πολιτικές μας, ή υλικού που περιέχει επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιους κώδικες (ιούς, trojan horses, worms, keyloggers, spyware, adware κ.λπ.) σχεδιασμένα να επηρεάσουν αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής (software ή hardware).

Η παράβαση των διατάξεων των παρόντων συνιστά αδίκημα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και γνωστοποιείται άμεσα στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας θα παύσει αμέσως.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η Iστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας. Το περιεχόμενο καθώς και τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και λογότυπα της Ιστοσελίδας, ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους οι οποίοι έχουν παραχωρήσει σχετική άδεια και προστατεύονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σχετικά με  τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδεικτικά τον πηγαίο κώδικα, τις βάσεις δεδομένων, τη λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια της ιστοσελίδας, τον ήχο, τα βίντεο, τα άρθρα, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα γραφικά, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και τη σύνθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και τη διάταξή της. Η εμφάνιση των ως άνω σημάτων και περιεχομένου στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να ερμηνευθεί ως χορήγηση άδειας στον χρήστη της Ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της προορίζονται μόνο για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Μπορείτε να “κατεβάσετε” και/ή να αντιγράψετε και/ή να αποθηκεύσετε μεμονωμένα μέρη της Ιστοσελίδας αυστηρά για προσωπική χρήση, χωρίς να διαγράφετε τις υποδείξεις προέλευσής του, και υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας από σχετικές παραβιάσεις. Ούτε η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ούτε οι ως άνω ενέργειες δύνανται να θεμελιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο δικαίωμα, τίτλο ή νόμιμο συμφέρον του χρήστη σε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας που “κατεβάστηκε” και/ή αντιγράφηκε και/ή αποθηκεύτηκε.

Υπό τις παραπάνω επιτρεπόμενες χρήσεις, η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, ενοικιαστεί, πωληθεί, υποβιβαστεί, μεταφερθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, επαναμεταδοθεί, ή διανεμηθεί ολικώς ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από τον χρήστη, ούτε μπορεί να αδειοδοτηθεί για εμπορική χρήση ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση, μετάφραση καθώς και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση της Ιστοσελίδας και η δημιουργία παραπλήσιου έργου. Περαιτέρω, ρητά απαγορεύεται η ανάλυση, ανασύνθεση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση ή προσπάθεια απόκτησης του πηγαίου κώδικα της Ιστοσελίδας (εκτός αν αυτό ρητά επιτρέπεται από το νόμο).

Η Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, θεωρείτε ότι μέσω της Ιστοσελίδας παραβιάζονται δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σας, μπορείτε να ενημερώσετε την Εταιρεία αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lndlaw.gr προσδιορίζοντας το τμήμα της ιστοσελίδας που θεωρείτε ότι προσβάλει τα δικαιώματά  σας, καθώς και τους λόγους που θεωρείτε ότι στοιχειοθετούν την  εν λόγω προσβολή.

  1. Ευθύνη και περιορισμοί

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενη σε τροποποιήσεις εκ μέρους της Εταιρείας, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων  από πλευράς σας.

Η Εταιρεία μας πάντοτε ενεργεί με καλή πίστη, σύμφωνα με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις της και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Επιπλέον, έχουμε υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι (i) η Ιστοσελίδα λειτουργεί αδιάκοπα και σωστά οποτεδήποτε, χωρίς διακοπές, προβλήματα, καθυστερήσεις ή σφάλματα, (ii) όλα τα δεδομένα/πληροφορίες που παρέχονται και μεταδίδονται ή μεταφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας δεν τροποποιούνται ή καταστρέφονται, (iii) η τεχνολογία και οι διακομιστές μέσω των οποίων παρέχεται η Ιστοσελίδα στους χρήστες δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία ή λογισμικά, (iv) το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ολοκληρωμένο και ενημερωμένο. Ωστόσο, δεν εγγυούμαστε και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που υποστείτε τυχόν βλάβη λόγω οποιουδήποτε από τους παραπάνω λόγους.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημιάς (άμεσης, έμμεσης, θετικής ή αποθετικής) που ενδέχεται να υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας και η οποία συνδέεται με: α) τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής του υποδομής με την ιστοσελίδα, β) ιούς που ενδέχεται να κυκλοφορούν προκαλώντας προβλήματα ή άλλης φύσεως ζημιά, γ) τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, διαγραφή ή απώλεια των δεδομένων του χρήστη, δ) το κόστος ανάκτησης δεδομένων ή πληροφοριών, ε) πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με παρεμβολές κατά τη χρήση ή διακοπή της ιστοσελίδας.

Τίποτα σε αυτήν την Ιστοσελίδα δεν δύναται να εκληφθεί ως πρόσκληση για τη δημιουργία ή ύπαρξη πελατειακής σχέσης μεταξύ του χρήση και της Εταιρείας, ή ως παροχή νομικών συμβουλών για οποιονδήποτε συγκεκριμένο θέμα. Οι υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελούν πρόσκληση για τη δημιουργία πελατειακής σχέσης με την Εταιρεία. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ενέργειες στις οποίες αποφασίζετε να προβείτε βάσει των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν όταν η ζημία προκλήθηκε από δόλο ή αμέλεια της Εταιρείας.

  1. Κανονική λειτουργία

Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η χρήση της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη και χωρίς σφάλματα. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Χρήστη λόγω μη ομαλής ή διακοπής της λειτουργίας ιστοσελίδας ή λόγω αδυναμίας πρόσβασης των χρηστών σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης.

Αν και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της ιστοσελίδας από ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) ή των αρχείων των χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

  1. Περιορισμός ευθύνης όσον αφορά την παροχή νομικών συμβουλών

Η παρούσα Ιστοσελίδα αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο μας και τους τομείς εξειδίκευσής μας. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει ειδήσεις και άρθρα τα οποία αποσκοπούν στην ενημέρωση των επισκεπτών της σχετικά με νομικά θέματα που ανακύπτουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα άρθρα μας δεν συνιστούν νομική συμβουλή και το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσκληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών ή παραλείψεων βάσει αυτών.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να σας παράσχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες για κάποια υπόθεσή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τα γραφεία μας όπου η έμπειρη ομάδα νομικών μας θα σας εξυπηρετήσει καθώς μέσω της Ιστοσελίδας μας δεν παρέχονται εξατομικευμένες νομικές συμβουλές. Η με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας με τους δικηγόρους μας, δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παροχή εντολής για την ανάθεση οποιαδήποτε νομικής υπόθεσης. Η με οποιοδήποτε τρόπο παροχή των νομικών μας υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά και μόνο βάσει συγκεκριμένης συμφωνίας μαζί σας κατόπιν αμοιβαίας διαπραγμάτευσης.

  1. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς ιστοσελίδες τρίτων εκτός της Εταιρείας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών  διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους οι οποίοι ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια αυτών των ιστοσελίδων και δεν ευθύνεται για τη λειτουργία, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν, για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προιόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτούς. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο του χρήστη και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου, η δε παραπομπή δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση, εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Εταιρείας, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

  1. Διαφημίσεις και Κοινωνικά Δίκτυα

Η Εταιρεία δεν διαφημίζει από τρίτους μέσω της Ιστοσελίδας της. Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα δικηγορικά γραφεία, συνεργάτες, προμηθευτές κ.λπ. γίνεται σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών τους προς εμάς (για παράδειγμα, όσον αφορά την ανάπτυξη της Ιστοσελίδας μας) και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως διαφήμιση.

Τα ποστ που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας και/ή στην Ιστοσελίδα μας προορίζονται για μία γενική ανάλυση και συζήτηση επί των θεμάτων που αναπτύσσονται σε αυτά και δεν αποτελούν επίσημη θέση της Εταιρείας ως προς την ερμηνεία συγκεκριμένης νομοθεσίας, νομικού θέματος ή υπόθεσης, ούτε δημιουργούν οποιαδήποτε σχέση δικηγόρου – πελάτη με την Εταιρεία μας. Μπορείτε να αναδημοσιεύσετε ελεύθερα τα ποστ καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό την προϋπόθεση ότι έχετε λάβει προηγουμένως την γραπτή συγκατάθεσή μας και έχετε αναφέρει ρητά την προέλευση/πηγή/συγγραφέα του άρθρου/ποστ.

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας χωρίς να μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας που εφαρμόζεται ως αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα “cookies” που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα μας, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας.

  1. Επίλυση Διαφορών

Για κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε προκύψει εξ’ αφορμής των όρων, της ισχύος τους, της ερμηνείας και της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, θα καταβάλλεται προσπάθεια για φιλική επίλυση.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς σε εξωδικαστικό επίπεδο, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Τελευταία ενημέρωση: 18/09/2023