Χειρισμός υποθέσεων γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου. Σημαντική εμπειρία σε ζητήματα λειτουργίας, οργάνωσης και ανθρώπινου δυναμικού νομικών προσώπων που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα. Εξειδικευμένες συμβουλές επί ζητημάτων πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου.