Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παρόχους υπηρεσιών υγείας τόσο σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ιατρική υπηρεσία και τη φαρμακευτική νομοθεσία όσο και την αστική και ποινική ευθύνη των ιατρών