Πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία του βέλτιστου πλαισίου διαχείρισης και διαμοιρασμού περιουσιακών στοιχείων αλλά και αντιμετώπισης κάθε κληρονομικής διαφοράς ή κληρονομικών ζητημάτων με στοιχεία αλλοδαπότητας.